קורסים בתחומי RF ו-Wireless
סילבוסים
שעות
16
מערכות WiFi
שם הקורס 
2040
מספר קורס
 16
RF ו-Wireless למי שאינם מהנדסי תקשורת (אך בעלי רקע טכני)
2060